بیومتری علمی است كه از مفاهیم وروشهای آماری برای مطالعه مسائل بیولوژیكی استفاده میكند . به همین صورت ژنتیك بیومتری شاخه ای از ژنتیك است كه پیرامون وراثت صفات كمی با استفاده از مفاهیم وروشهای آماری بحث می كند . ژنتیك بیومتر ی را ژنتیك كمی نیز می گویند . 

انواع روشهای آماری مورد استفاده :

- تجزیه میانگین

- تجزیه واریانس

- تجزیه کورولاسیون(تجزیه همبستگی)

- تجزیه رگرسیون

- تجزیه تابع تشخیص

- تجزیه کلاستر(تجزیه خوشه ای)

- تجزیه به مولفه های اصلی

- تجزیه علیت

- تجزیه به عاملها و ...